Diensten   

 

Voorwaarden voor veilige taakdelegatie

 

 

 

Taakdelegatie wordt mogelijk gemaakt door artikel 38 van de wet BIG. In dit artikel staan de basisvoorwaarden voor het delegeren van taken door bedrijfsartsen. Het is de kunst deze op de juiste manier naar intern beleid te vertalen. Onze Triage-applicaties leveren een essentiële bijdrage omdat ze 3 van de 4 voorwaarden faciliteren: aanwijzingen, toezicht en de mogelijkheid tot tussenkomst.

TriageExpert heeft voor de ondersteuning van Taakdelegatie vier applicaties ontwikkeld die gedurende de verzuimbegeleiding kunnen worden gebruikt:
Re-integratieStart, Multi Factoriële Intake (MFI), VoortgangsTriage en
de Actueel Oordeel Triage.

Lees hieronder meer over de Triage applicaties.

Het gebruik van deze Triages is onderdeel van onze totale Toolbox  voor Taakdelegatie.

 

 

Taakdelegatie

Bibliotheek

 

 

 

 

Wanneer u Taakdelegatie implementeert is het van belang om de werkafspraken binnen uw organisatie en met eventuele externe partners goed vast te leggen. Naast onze triage applicaties bevat onze Toolbox een Taakdelegatiebibliotheek met daarin de volgende handige documenten:

 • Concept handboek Taakdelegatie

 • Standaard contracten tussen arts(en) en gedelegeerde(n)

 • Teksten voor uw externe communicatie

 • Alle relevante rapporten, leidraden en briefwisselingen over Taakdelegatie

 • Onze artikelen

De Taakdelegatie Bibliotheek is onderdeel van onze Toolbox en niet los verkrijgbaar.

 

 

Training

Voor een effectieve samenwerking in Taakdelegatie is training onontbeerlijk. Zowel voor de bedrijfsarts als voor de gedelegeerde. 

Bedrijfsarts

Deze training richt zich op het in praktijk brengen van de voorwaarden voor veilige taakdelegatie. Ook delen we tips voor succes gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring met de toepassing van Taakdelegatie. Daarnaast is er de mogelijkheid met een ervaren collega mee te lopen.

Gedelegeerde

Voor een goede en veilige implementatie van de Taakdelegatie werkwijze is het van groot belang dat casemanagers zich bewust zijn van hun praktische en juridische positie. Daarnaast gaan we in op de gespreksvoering en het gebruik van de Triage applicaties.

Kijk hier voor actuele trainingsaanbod

 

 

INTEGREREN

 

 

 

Taakdelegatie raakt niet alleen de samenwerking tussen bedrijfsarts en zijn gedelegeerden, maar ook het hele werkproces rond verzuimbegeleiding, de klanten en de werknemers die worden begeleid. Hier past dan ook een integrale benadering bij. Wij helpen daarom bij de inrichting van het verzuimsysteem, de in- en externe communicatie, helder krijgen van de rolverdeling, vastleggen van processen in het kwaliteitshandboek en nog andere aspecten.

Onze Taakdelegatie Bibliotheek en de Triage applicaties bieden praktische en gedegen ondersteuning. Voor een optimale werkwijze kunnen we onze Triages aan uw verzuimsysteem koppelen. De gebruikers starten deze dan op vanuit het dossier van de werknemer. Wanneer de Triage is afgerond worden de rapporten automatisch opgeslagen in het medisch dossier van de bedrijfsarts. Prettig, want gedelegeerden hebben vaak geen toegang tot het medisch dossier. 

 

    Triage Applicaties   

Re-integratieStart

Werkgevers mogen geen afspraken meer maken over re-integratie zonder het advies van de arbodienst/bedrijfsarts, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De Re-integratieStart is een instrument waarmee de bedrijfsarts direct bij de ziekmelding een analyse kan maken. En kan bepalen of er een bezwaar is dat werkgever en werknemer samen de re-integratie opstarten.

MultiFactoriële Intake (MFI)

Duurt het verzuim langer, dan neemt de gedelegeerde samen met de werknemer de MFI door. Alle relevante aspecten van de casus worden in kaart gebracht en voorgelegd aan de bedrijfsarts. Die kan vervolgens bepalen wat de volgende stap moet zijn.

VoortgangsTriage

Bij veranderingen in de re-integratie, zoals stagnatie, inventariseert de gedelegeerde de wijzigingen. Ook deze worden voorgelegd aan de bedrijfsarts. Zo werken bedrijfsarts en gedelegeerde de gehele duur van de casus samen om de juiste koers te kunnen bepalen.

Actueel Oordeel

Wanneer de gedelegeerde gedurende 2 jaar de casus heeft begeleid, dan is deze uitstekend in staat om het Actueel Oordeel voor de bedrijfsarts voor te bereiden.

Analyse & Advies

Meer weten

U bent (nog) geen klant en wilt meer weten over Taakdelegatie en de mogelijkheden of heeft u vragen waarvan u verwacht dat wij deze kunnen beantwoorden. Wij komen graag langs om met u hierover in gesprek te gaan. Dat kost u niets. Via onderstaand contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Adviesopdracht

Wilt u dat we meedenken en meehelpen met een vraagstuk dat speelt binnen uw organisatie? Of deze nu ligt op het gebied van taakdelegatie, privacy of verzuimbegeleiding, de kans is groot dat we u vooruit kunnen helpen. We worden als organisatie adviseurs ingehuurd voor opdrachten van enkele uren werk tot meerjarige opdrachten van een dag in de week.

Innovatie en procesoptimalisatie

Voor uitdagingen die de kern van uw dienstverlening raken wilt u niets aan het toeval overlaten. Bij procesoptimalisatie wordt doorgaans gewerkt met aannames.

TriageExpert werkt met de methode van Service Design Thinking. Door deze methode in te zetten worden vraagstukken en oplossingen grondig uitgediept, Een sessie duurt 4 - 8 uur, afhankelijk van de opzet. Voor een optimaal resultaat betrekt u ook uw klant bij deze sessie. De TriageExpert consultants begeleiden én brengen hun kennis en ervaring in.

Audit
Werkt uw organisatie al langer in Taakdelegatie en wilt u laten toetsen of uw proces aan alle regels en best practices voldoet? Voor €1.995,- voeren wij een volledige audit uit en stellen bij een positieve uitkomst een verklaring op voor uw klanten en partners.

SERVICE
DESIGN
THINKING

 
 

    Trainingen   

Taakdelegatie voor bedrijfsartsen 

Van theorie en Werkwijzer naar praktijk

Het werkveld van bedrijfsartsen is volop in beweging. De druk op de agenda van bedrijfsartsen neemt toe en daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen:

 • er is meer aandacht voor preventie een duurzame inzetbaarheid, waardoor bedrijfsartsen eindelijk ook voor meer zaken dan verzuim worden ingezet;

 • aanscherping van de regels met betrekking tot verzuim en privacy heeft er voor gezorgd dat werkgevers weer meer ondersteuning door bedrijfsartsen nodig hebben;

 • herziening van de arbowet heeft niet alleen voor de terugkeer van het verplichte arbeidsomstandigheden spreekuur gezorgd, maar ook een nieuwe taak geïntroduceerd in de vorm van de ‘second opinion voor de bedrijfsarts’.

 • onder druk van de arbeidsmarkt begint het verzuimpercentage weer langzaam te stijgen.

Naast de toename van het beroep op bedrijfsartsen is er nog iets anders aan de hand; de komende jaren valt een enorme uitstroom van bedrijfsartsen te verwachten. Het recente NIVEL-rapport ‘Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg’ laat schokkende cijfers zien:

 

“Door de verwachte grote uitstroom vanwege pensionering en andere vertrekredenen, en de jaarlijkse instroom van niet meer dan gemiddeld 13 personen in de laatste 5 jaar, zal het huidige aantal werkzame bedrijfsartsen bij ongewijzigd beleid teruglopen van meer dan 1.800 in 2016 tot minder dan 600 in 2036. In 2028 zal het aantal bedrijfsartsen gehalveerd zijn.” Alhoewel er langzaam weer meer instroom in de bedrijfsartsenopleiding plaats vindt, is dit helaas nog steeds een druppel op de gloeiende plaat.

  

Taakdelegatie is één van de belangrijkste oplossingen voor het groeiende tekort aan bedrijfsartsen. Het eerder genoemde NIVEL-rapport en de recente update van het verenigingsstandpunt van de NVAB met betrekking tot taakdelegatie en de Werkwijzer Taakdelegatie die is gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten zien dat de aandacht voor taakdelegatie sterk toe neemt. Steeds meer zelfstandige bedrijfsartsen en hun collega’s bij arbodiensten krijgen dan ook met deze werkwijze te maken. Taakdelegatie biedt bedrijfsartsen kansen om anders en gerichter aan de slag te gaan, maar heeft ook hele specifieke valkuilen. De sleutel voor een veilige inzet van taakdelegatie zit in een gedegen implementatie, waarbij alle randvoorwaarden voor taakdelegatie goed worden geborgd. De bedrijfsarts hoort een centrale rol te vervullen bij deze implementatie. De recent verschenen Werkwijzer Taakdelegatie biedt veel handvatten, maar is geen handboek. Hoe geef je hier als bedrijfsarts dan invulling aan?

 

De training

Veel bedrijfsartsen hebben vragen over de toepassing van taakdelegatie. Daarom hebben VerzuimConsult en TriageExpert hun kennis en meer dan 15 jaar ervaring met alle aspecten van taakdelegatie gebundeld en een training voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Wij gaan niet alleen in op het theoretische kader, maar besteden aan de hand van concrete voorbeelden veel aandacht aan een praktische, gedegen en vooral ook veilige invulling van taakdelegatie.

 

Het programma van de training ziet er als volgt uit:

 • Introductie taakdelegatie 

 • Geschiedenis 2003-2019

 • Juridisch kader:

  • BIG wetgeving

  • NVAB leidraden en verenigingsstandpunt

 • Ontwikkelingen in de markt:

  • het tekort aan bedrijfsartsen

  • de opkomst van casemanagers (en hun collega’s)

  • taakdelegatie versus taakherschikking (laatste o.a. een Nurse Practitioner)

 • Biedt de nieuwe Werkwijzer Taakdelegatie oplossingen?

 • Contractering

 • Taakdelegatieovereenkomst

 • Relatie met certificering arbodiensten

 • Praktijk voorbeelden

 • Do’s & Don’ts

 

Accreditie

Bedrijfsartsen: accreditatie voor 4 punten door ASBG

 

Locatie en datum

Woensdag 8 april 2020, 10.00 - 14.30 uur bij TriageExpert in Utrecht

 

Kosten

De kosten van deze training bedragen €239,- p.p excl. btw.

 

Trainers

Deze training wordt verzorgd door:

 

Frans van den Nieuwenhof, bedrijfsarts en mede-eigenaar van VerzuimConsult. Hij werkt sinds 2003 succesvol en prettig met casemanagers in taakdelegatie en heeft zich ontwikkeld tot een enthousiaste ambassadeur voor deze werkwijze.

 

Jurgen van der Baan, consultant bij TriageExpert. Dagelijks betrokken bij zowel de ontwikkeling van instrumenten die taakdelegatie ondersteunen en mogelijk maken, als de implementatie van taakdelegatie bij arbodienstverleners.

 

Aanmelden

U kunt u aanmelden via Eventbrite

   Contact