top of page

   Taakdelegatie   

Kaders

Taakdelegatie staat vol in de aandacht, maar waar staat deze term eigenlijk voor?

 

"Delegatie van taken van de bedrijfsarts in de bedrijfsgezondheids-zorg is het niet structureel herverdelen van taken die in opdracht en onder supervisie worden uitgevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij de delegerende bedrijfsarts blijft."

Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts - NVAB, 2018

 

"Toezicht en tussenkomst spelen een belangrijke rol in het stimuleren van de kwaliteit van de taakdelegatie.  De bedrijfsarts en gedelegeerde moeten elkaar feedback durven vragen en geven. Het is gewenst dat er sprake is van een leercultuur waarin de bedrijfsarts en de gedelegeerde (en andere betrokken partijen) samenwerken en elkaar scherp houden. Dit alles gericht op het verbeteren en doorontwikkelen van de taakdelegatie en de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg.

Werkwijzer Taakdelegatie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2019

 

In de kaders valt heel veel terug te vinden; het blijft echter de kunst deze naar de praktijk te vertalen. Op basis van de uitgangspunten kunnen organisaties eigen keuze make. TriageExpert helpt al meer dan 10 jaar taakdelegatie concreet en veilig in te vullen. 

Voorwaarden

1.

De gedelegeerde is voldoende opgeleid voor en aantoonbaar bekwaam in de uitoefening van de taak

2.

De bedrijfsarts heeft zich in de praktijk overtuigd van de kennis en vaardigheden van de gedelegeerde

3.

Er zijn protocollen die duidelijk maken welke taken de gedelegeerde wel en niet kan uitvoeren, waarbij er altijd een mogelijkheid moet zijn om de bedrijfsarts te consulteren

4.

In individuele gevallen kunnen de grenzen van delegatie worden vastgelegd in nadere werkafspraken tussen betrokkenen

5.

Er is structureel persoonlijk overleg tussen gedelegeerde en bedrijfsarts

6.

Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de bedrijfsarts zijn altijd mogelijk

7.

De werknemer is in begrijpelijke termen ingelicht over het delegeren van elementen van de begeleiding, de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en de mogelijkheid om de bedrijfsarts te consulteren

Achtergrond

Taakdelegatie is binnen de gezondheidszorg geen nieuw verschijnsel. Het delegeren van 'voorbehouden' taken is verbonden aan randvoorwaarden. De belangrijkste zijn vastgelegd in artikelen 35 en 38 van de Wet BIG.

In artikel 38 staat beschreven wat de voorwaarden zijn om  voorbehouden taken te delegeren. Artikel 35 vult dit aan met voorwaarden waar de gedelegeerde zelf aan moet voldoen.

Met de Wet BIG is de 'opdrachtregeling' geïntroduceerd. 

 "De voorganger van de Wet BIG, de Wet uitoefening geneeskunst, die alleen aan artsen toestond om medische handelingen te verrichten, kende geen opdrachtregeling, waardoor de praktijk haar toevlucht zocht bij de fictie van de verlengde arm." - Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg, Nivel, 2017.

De 'Verlengde arm'-constructie en Taakdelegatie zijn dan ook niet hetzelfde. Feitelijk is de 'verlengde arm' een verouderd begrip zonder wettelijke basis; het is dan ook onverstandig deze term te gebruiken.

Voor de bedrijfsgezondheidszorg staat de specifieke invulling van Taakdelegatie beschreven in een visiedocument van de NVAB. Dit 'Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts' is in 2018 geactualiseerd.

Het inrichten van Taakdelegatie is maatwerk. De Wet BIG, het verenigingsstandpunt van de NVAB en de Werkwijzer Taakdelegatie schetsen de voorwaarden en geven aanwijzingen, maar laten binnen hun kaders veel ruimte voor eigen invulling. Dat is een hele bewuste keuze. Elke situatie vraagt immers om maatwerk.

Onze visie

Taakdelegatie zit in het DNA van TriageExpert. In 2004 verwerkte Frans van den Nieuwenhof zijn kennis en ervaring als bedrijfsarts in de eerste versies van de triages die hij ter ondersteuning van taakdelegatie ontwikkelde. Deze triages zijn nog steeds een belangrijke pijler van de dienstverlening van TriageExpert. 

Sinds 2008 helpt TriageExpert arbodienstverleners op zorgvuldige en veilige wijze invulling te geven aan de voorwaarden (of als het strikt bekijkt vereisten) voor taakdelegatie.

Of het nou gaat om de borging van voorwaarden, de integratie in bestaande werkprocessen of het optimale gebruik van ondersteunende systemen, ons dienstenpakket is breed en biedt passende oplossingen, die rekening houden met zowel bedrijfsartsen, gedelegeerden als werknemers

 

De Werkwijzer Taakdelegatie van SZW en het verenigingsstandpunt Taakdelegatie van de NVAB laten zien dat er geen standaardaanpak is voor de invulling van Taakdelegatie. Dat sluit nauw aan op onze ervaring. Op basis van het kader dat in deze documenten wordt geschetst gaan wij samen met onze klanten op zoek naar een maatwerkoplossing.

DNA pic TheDigitalArtist on Pixabay Taak
bottom of page