top of page

  Triage applicaties  

Re-integratieStart

Re-integratieStart

Privacywetgeving, stijgend verzuim en een tekort aan bedrijfsartsen. Het is voor werkgevers niet makkelijk in de eerste periode na de ziekmelding met werknemers afspraken over re-integratie te maken. Formeel mag de werkgever alleen nog met de werknemer over mogelijkheden praten als de bedrijfsarts of arbodienst een advies over de inzetbaarheid heeft afgegeven. Proactief beleid schuurt daardoor al snel met de privacyregels of is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar.

Oplossing

De Re-integratieStart kan als triage bij kort verzuim worden ingezet. De logica achter deze triage is door een groep bedrijfsartsen vastgesteld. Deze bepaalt welke dossiers vroegtijdig onder de aandacht van de bedrijfsarts moeten worden gebracht. 

Doel

De doelstelling van de Re-integratieStart is tweeledig:

 • Waar mogelijk proberen tot eenvoudige en door de werknemer gedragen voorstellen voor werkhervatting te komen.

 • Signaleren of de bedrijfsarts direct actief bij de begeleiding moet worden betrokken.

 

Hoe werkt het?

De triage wordt liefst zo snel mogelijk na de ziekmelding ingezet en kan door een casemanager (of andere professional) in taakdelegatie worden afgenomen.  De vragenlijst wordt door ons op maat per arbodienst ingericht. 

Toegevoegde waarde

De Re-integratieStart draagt zorg voor een gestructureerde, efficiënte én veilige manier van werken. Zowel de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts als de privacy van de werknemer staan daarbij voorop.

Een aantal kenmerken

 • Inzet in de eerste weken na de ziekmelding

 • 12 scenario’s / conclusies

 • Vraagt 2 tot 7 minuten de tijd (5 tot 10 vragen)

 • Toetsing door de bedrijfsarts is afhankelijk van de conclusie

 • Telefonisch af te nemen

 • Levert altijd een rapport voor werkgever/werknemer en een medisch samenvatting op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 15.14.03.
Re-integratieStart Productvideo

Re-integratieStart Productvideo

Video afspelen

Management informatie platform

Vanuit de Re-integratieStart Triage wordt anonieme, statistische informatie opgeslagen. Deze statistieken bieden uniek inzicht in de antwoorden die tijdens elke intake zijn gegeven. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat ondanks de ziekmelding in tot wel 50% van de gevallen werknemers zelf mogelijkheden zien om een deel van hun werk te hervatten. U krijgt toegang tot het managementinformatiesysteem van TriageExpert om zelf statistieken te kunnen opvragen, analyseren en downloaden.

Schermafbeelding 2020-03-13 om 15.39.06.

MultiFactoriële Intake

Zie jij als bedrijfsarts elke werknemer vóór 6 weken? Of zorg je dat je optimaal geïnformeerd bent zodat je zelf kunt bepalen hoe je je aandacht verdeelt? Al meer dan 10 jaar is een uitgebreide vragenlijst onze meest gebruikte oplossing. 

MultiFactoriële Intake (MFI)

Ziet de bedrijfsarts elke werknemer vóór 6 weken? Of zorg je dat hij optimaal geïnformeerd wordt zodat hij zelf kunt bepalen hoe de aandacht wordt verdeeld? Al meer dan 10 jaar is deze uitgebreide triage onze meest gebruikte oplossing.

Oplossing

De bedrijfsarts vraagt aan een gedelegeerde om deze vragenlijst samen met de werknemer in te vullen. Naast input voor de Probleemanalyse wordt veel achtergrondinformatie uitgevraagd. Op basis van deze uitgebreide triage kan de bedrijfsarts zelf bepalen welke aandacht het dossier nodig heeft. Is er direct een consult nodig of is de casus onder controle en kan een consult worden uitgesteld? 

 

Doel

Taakdelegatie werkt pas wanneer de bedrijfsarts net zoveel grip heeft op het dossier als bij een consult, maar in minder tijd. De MFI is een praktische tool om relatief vroeg in het begeleiding veel informatie te laten verzamelen. Op basis van een zeer uitgebreide rapportage kan de bedrijfsarts bepalen welke dossiers actieve begeleiding nodig hebben. Wordt er een consult voor het opstellen van de Probleemanalyse, dan is heeft de bedrijfsarts daar doorgaans minder (administratie)tijd voor nodig.

 

Hoe werkt het?

Om de MFI af te laten nemen delegeert de bedrijfsarts de medische en arbeidsanamnese. De 100+ vragen uit de MFI leveren een compleet beeld op dat de bedrijfsarts kan gebruiken om het vervolg te bepalen. De logische opbouw van de MFI draagt bij aan een diepgaand gesprek waarbij er geen thema’s worden overgeslagen. Wanneer nodig kan de gedelegeerde terugspringen naar eerdere ingevulde vragen. Het online instrument genereert automatisch een concept UWV Probleemanalyse en een Medisch Verslag én indien gewenst een concept Plan van Aanpak.

Toegevoegde waarde

De MFI wordt door veel bedrijfsartsen en gedelegeerden ingezet om te zorgen dat de bedrijfsarts bij langer durend verzuim een compleet beeld heeft van de casus. Op basis van de uitgevraagde informatie kan de bedrijfsarts vervolgens prioriteiten bepalen en kan de workload veilig en efficiënt worden beheerst.

Kerngegevens

 • Inzet vaak tussen week 2 en 6

 • Altijd dezelfde vragen; dit levert de bedrijfsarts een ongefilterd beeld

 • Vraagt 40 tot 50 minuten de tijd (100+ vragen)

 • Altijd volledige toetsing door de bedrijfsarts

 • Telefonisch of in persoon af te nemen door de gedelegeerde

 • Levert een concept Probleemanalyse, medisch verslag en concept Plan van Aanpak op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 16.11.40.
MultiFactoriële Intake productvideo

MultiFactoriële Intake productvideo

Video afspelen
MFI

VoortgangsTriage

Wanneer de bedrijfsarts samenwerkt met een gedelegeerde en deze opdracht heeft gegeven om verzuimdossiers te monitoren, dan kan dat een risico voor de bedrijfsarts opleveren. Van groot belang is dat de bedrijfsarts als eindverantwoordelijke voor de sociaal-medische verzuimbegeleiding actief en op tijd bij het lopende dossier wordt betrokken. In de VoortgangsTriage zijn beslisregels verwerkt die er voor te zorgen dat de bedrijfsarts voldoende de vinger aan de pols kan houden.

Oplossing

TriageExpert heeft met de VoortgangsTriage een applicatie ontwikkeld die bedrijfsarts en gedelegeerde helpen om op een veilige en efficiënte manier de re-integratie te monitoren. 

 

Doel

Het is niet altijd eenvoudig om langlopende dossiers in teamverband te begeleiden. De VoortgangsTriage biedt een combinatie van een slimme opbouw van vragen en beslisregels die vooraf door de bedrijfsarts zijn vastgesteld. Daarmee wordt bereikt dat dossiers altijd in beeld blijven en de voortgang, maar vooral ook stagnatie nauwkeurig kan worden beoordeeld.

 

Hoe werkt het?

De VoortgangsTriage start met het terug kijken naar het laatste advies van de bedrijfsarts ten aanzien van de mogelijkheden (mandaat). Was er nog geen sprake van re-integratie en is er nog geen advies van de bedrijfsarts, dan moeten de resultaten van deze Triage altijd met de bedrijfsarts worden afgestemd. Waren er wel al afspraken op basis van een advies van de bedrijfsarts dan wordt er naar 2 zaken gekeken: 

 • Is er sprake van een stagnatie, dan moeten nieuwe afspraken en/of de resultaten van de triage worden voorgelegd aan de bedrijfsarts. 

 • Loopt de triage zoals verwacht, dan kan er gekeken worden of er binnen het mandaat van de bedrijfsarts nog ruimte is voor verdere opbouw. 

In de triage kan bovendien een onderscheid worden gemaakt op senior of junior niveau. De senior krijgt meer ruimte om zelfstandig vervolgafspraken te maken.

Toegevoegde waarde

Het bijzondere aan re-integratietrajecten is dat ze soms jaren duren. Gedurende volledige looptijd houdt de bedrijfsarts de eindverantwoordelijkheid voor de sociaal-medische begeleiding. De VoortgangsTriage helpt de bedrijfsarts betrokken te blijven bij dossiers en te bepalen wanneer hij zelf weer een actieve rol moet spelen. Afhankelijk van de uitgangspositie levert dit grote besparing in tijd op en een belangrijke bijdrage aan veilige en verantwoorde sociaal-medische begeleiding.

Kerngegevens

 • Inzet is cyclisch tussen de Probleemanalyse en de WIA aanvraag

 • 8 scenario's / conclusies

 • Vraagt 5 tot 15 minuten de tijd 

 • Toetsing door de bedrijfsarts afhankelijk van de conclusie

 • Telefonisch of in persoon af te nemen door de gedelegeerde

Levert altijd een terugkoppeling voor werkgever/werknemer of een concept Bijstelling Probleemanalyse op en een Medisch Verslag.

Schermafbeelding 2020-03-13 om 16.34.34.
VoortgangsTriage

Actueel Oordeel Triage

Na twee jaar samenwerking in het dossier door bedrijfsarts en gedelegeerde, kan de gedelegeerde het Actueel Oordeel voorbereiden.

Oplossing

De Actueel Oordeel Triage ondersteunt de gedelegeerde om voor de bedrijfsarts input voor het Actueel Oordeel te verzamelen. De Triage slaat een concept Actueel Oordeel op in het medisch dossier. De bedrijfsarts kan dit in zijn consult verder aanvullen en bewerken. Dit komt de efficiency en de kwaliteit ten goede.

Doel

De gedelegeerde verzameld op gestructureerde wijze input voor het Actueel Oordeel consult. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat de bedrijfsarts minder tijd nodig heeft voor het consult en de administratieve verwerking in (UWV) documenten.

Kerngegevens

 • Inzet is enkele weken voor de termijn van het Actueel Oordeel

 • Altijd de volledige set vragen

 • Vraagt 30-40 minuten de tijd 

 • Bedrijfsarts vult altijd aan en corrigeert waar nodig

 • In te vullen door de gedelegeerde

 • Levert een concept Actueel Oordeel op

Actueel Oordeel
bottom of page