Triage applicaties  

Re-integratieStart

 

Privacywetgeving, stijgend verzuim en een tekort aan bedrijfsartsen. Het is voor werkgevers niet makkelijk om werknemers in de eerste periode na de ziekmelding te laten starten met re-integreren. Beleid schuurt al snel met de privacyregels of is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar.

Oplossing

Een oplossing kan gevonden worden in de Re-integratieStart, een online vragenlijst die is opgesteld door de bedrijfsarts. Doordat de logica achter de vragenlijst door de bedrijfsarts is vastgesteld, bepaalt de arts zelf welke dossiers vroegtijdig onder zijn aandacht moeten komen. 

Doel

De doelstelling is tweeledig:

 • Waar mogelijk proberen te komen tot eenvoudige en door de werknemer gedragen voorstellen tot werkhervatting te komen.

 • Signaleren of de bedrijfsarts direct actief bij de begeleiding moet worden betrokken.

 

Hoe werkt het?

De vragenlijst wordt liefst zo snel mogelijk na de ziekmelding ingezet en kan zowel door een casemanager in taakdelegatie worden afgenomen als door de werknemer zelf worden ingevuld, mist uw verzuimsysteem dat ondersteunt. De vragenlijst wordt door ons op maat per arbodienst ingericht. 

Toegevoegde waarde

De Re-integratieStart Triage combineert efficiënt én veilig werken. Zowel de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts als de privacy van de werknemer is in goede handen. De aanpak van casussen wordt voorspelbaar

Kerngegevens

 • Inzet in de eerste weken na de ziekmelding

 • 12 scenario’s / conclusies

 • Vraagt 2 tot 7 minuten de tijd (5 tot 10 vragen)

 • Toetsing door de bedrijfsarts is afhankelijk van de conclusie

 • Telefonisch af te nemen of door werknemer online in te vullen

 • Levert altijd een rapport voor werkgever/werknemer en een medisch verslag op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 15.14.03.

Management informatie platform

Vanuit de Re-integratieStart Triage wordt anonieme, statistische informatie opgeslagen. Deze statistieken bieden uniek inzicht in de antwoorden die tijdens elke intake zijn gegeven. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat ondanks de ziekmelding in tot wel 50% van de gevallen werknemers zelf mogelijkheden zien om een deel van hun werk te hervatten. U krijgt toegang tot het managementinformatiesysteem van TriageExpert om zelf statistieken te kunnen opvragen, analyseren en downloaden.

Schermafbeelding 2020-03-13 om 15.39.06.

MultiFactoriële Intake

Zie jij als bedrijfsarts elke werknemer vóór 6 weken? Of zorg je dat je optimaal geïnformeerd bent zodat je zelf kunt bepalen hoe je je aandacht verdeelt? Al meer dan 10 jaar is een uitgebreide vragenlijst onze meest gebruikte oplossing. 

MultiFactoriële Intake (MFI)

Zie jij als bedrijfsarts elke werknemer vóór 6 weken? Of zorg je dat je optimaal geïnformeerd bent zodat je zelf kunt bepalen hoe je je aandacht verdeelt? Al meer dan 10 jaar is een uitgebreide vragenlijst onze meest gebruikte oplossing.

Oplossing

De bedrijfsarts vraagt aan een gedelegeerde zoals een casemanager taakdelegatie of een verpleegkundige om deze vragenlijst samen met de werknemer in te vullen. Op basis van onze uitgebreide vragenlijst kan de bedrijfsarts goed bepalen welke aandacht het dossier nodig heeft. Is direct een consult nodig of is de casus onder controle? 

 

Doel

Taakdelegatie werkt pas wanneer de bedrijfsarts net zoveel grip heeft op het dossier, maar in minder tijd. De MFI is daarin een onmisbare tool om nog relatief vroeg in het dossier wél volledig op de hoogte te zijn en beter te bepalen welke dossiers actieve begeleiding door de bedrijfsarts nodig hebben.

 

Hoe werkt het?

Om de MFI te laten gebruiken door een gedelegeerde delegeert de bedrijfsarts de taken medische anamnese en arbeidsanamnese. De 100 vragen uit de MFI leveren een compleet beeld op dat de bedrijfsarts kan gebruiken om het vervolg te bepalen. De logische opbouw van de MFI draagt bij aan een natuurlijk gesprek. Wanneer nodig kan de gedelegeerde terugspringen naar eerdere ingevulde vragen. Het online instrument genereert automatisch een concept UWV Probleemanalyse, Medisch Verslag én een concept Plan van Aanpak aan, handig!

Toegevoegde waarde

De MFI wordt door veel bedrijfsartsen en gedelegeerden ingezet om te zorgen dat de bedrijfsarts bij langer durend verzuim een compleet beeld heeft van de casus. Op basis van de uitgevraagde informatie kan de bedrijfsarts vervolgens bepalen welke dossiers de meeste aandacht nodig hebben. Zo kan de workload veilig en efficiënt worden beheerst.

Kerngegevens

 • Inzet vaak tussen week 2 en 6

 • Altijd dezelfde vragen, levert de bedrijfsarts een ongefilterd beeld

 • Vraagt 30 tot 50 minuten de tijd (100+ vragen)

 • Altijd volledige toetsing door de bedrijfsarts

 • Telefonisch of in persoon af te nemen door de gedelegeerde

 • Levert een concept Probleemanalyse, medisch verslag en concept Plan van Aanpak op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 16.11.40.
 

VoortgangsTriage

Wanneer de bedrijfsarts samenwerkt met een gedelegeerde en deze opdracht heeft gegeven om verzuimdossiers te monitoren, dan levert dat een risico op voor de bedrijfsarts. Van groot belang is dat de bedrijfsarts op tijd betrokken wordt bij het lopende dossier. Hiervoor kan de bedrijfsarts beslisregels meegeven aan de gedelegeerde.

Oplossing

TriageExpert heeft met de VoortgangsTriage een applicatie ontwikkeld die bedrijfsarts en gedelegeerde helpen dagelijks op een veilige en efficiënte manier dossiers te monitoren 

 

Doel

Het is niet altijd eenvoudig om langlopende dossiers in teamverband te begeleiden. De VoortgangsTriage biedt een combinatie van een slimme opbouw van vragen en beslisregels die vooraf door de bedrijfsarts zijn vastgesteld. Daarmee wordt bereikt dat dossiers altijd in beeld zijn en de voortgang nauwkeurig kan worden beoordeeld.

 

Hoe werkt het?

De VoortgangsTriage start met het laatste advies was van de bedrijfsarts ten aanzien van de mogelijkheden (mandaat). Was er nog geen sprake van re-integratie en is er nog geen advies van de bedrijfsarts, dan moeten de resultaten van deze Triage altijd met de bedrijfsarts worden afgestemd. Waren er wel al afspraken op basis van een advies van de bedrijfsarts dan wordt er naar 2 zaken gekeken: 

 • Is er sprake van een stagnatie, dan moeten nieuwe afspraken en/of de resultaten van de triage worden voorgelegd aan de bedrijfsarts. 

 • Loopt de triage zoals verwacht, dan kan er gekeken worden of er binnen het mandaat van de bedrijfsarts nog ruimte is voor verdere opbouw. 

Er kan een onderscheid worden gemaakt op senior of junior niveau. 

Toegevoegde waarde

Het bijzondere aan re-integratietrajecten is dat ze jaren duren. De sociaal-medische begeleiding dus ook. De VoortgangsTriage helpt de bedrijfsarts op tijd betrokken te raken bij dossiers en te bepalen welke actieve begeleiding door de bedrijfsarts zelf nodig hebben. Afhankelijk van de uitgangspositie levert dit grote besparing in tijd op en een belangrijke bijdrage aan veilig en verantwoord dossier management.

Kerngegevens

 • Inzet is cyclisch tussen de Probleemanalyse en de WIA aanvraag

 • 8 scenario's / conclusies

 • Vraagt 5 tot 15 minuten de tijd 

 • Toetsing door de bedrijfsarts afhankelijk van de conclusie

 • Telefonisch of in persoon af te nemen door de gedelegeerde

 • Levert altijd een rapport voor werkgever/werknemer of concept Bijstelling Probleemanalyse en een medisch verslag op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 16.34.34.
 

Actueel Oordeel Triage

Na twee jaar samenwerking in het dossier door bedrijfsarts en gedelegeerde, kan de gedelegeerde uitstekend het Actueel Oordeel  voorbereiden voor de bedrijfsarts.

De Actueel Oordeel Triage is een hulpmiddel om, in lijn met de overige Triages, een gedelegeerde te ondersteunen. Door deze Triage te gebruiken stelt de gedelegeerde een concept Actueel Oordeel op voor de bedrijfsarts. De Triage slaat via een eventuele koppeling de concepten op in het medisch dossier, ook al heeft de gedelegeerde daartoe geen reguliere toegang. 

De bedrijfsarts maakt het Actueel Oordeel af en hoeft dus slechts te controleren en aan te vullen. Dit komt de efficiency en de kwaliteit ten goede.

Kerngegevens

 • Inzet is enkele weken voor de termijn van het Actueel Oordeel

 • Altijd de volledige set vragen

 • Vraagt 30-45 minuten de tijd 

 • Bedrijfsarts vult altijd aan en corrigeert waar nodig

 • In te vullen door de gedelegeerde

 • Levert een concept Actueel Oordeel op