Vanuit wet- en regelgeving heeft de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding de eindverantwoordelijkheid voor de arbeidsgezondheidskundige advisering. Taken die volgens wet-/ en of regelgeving aan de bedrijfsarts zijn voorbehouden kunnen alleen door anderen worden uitgevoerd, als zij van de bedrijfsarts opdracht hebben gekregen. Dit proces wordt taakdelegatie genoemd.

Taakdelegatie biedt de bedrijfsarts de mogelijkheid gericht aandacht te geven aan (potentiële) risicodossiers en standaardtaken te delegeren. In praktijk gebeurt dat aan secretariaat, collega (bedrijfs)artsen, casemanagers en arboverpleegkundigen. De bedrijfsarts zit daarbij potentieel in een kwetsbare positie. Hij/zij is bij taakdelegatie immers altijd de opdrachtgever en eindverantwoordelijke.

Om de voorwaarden voor verantwoorde taakdelegatie (aanwijzingen, toezicht, tussenkomst en toetsing bekwaamheid) goed te borgen is het noodzakelijk afspraken goed vast te leggen en waar nodig met schriftelijke overeenkomsten te werken. In praktijk gebeurt dit nog veel te weinig. Bij (her)certificering als arbodienst wordt hier in toenemende mate naar gevraagd.

De kwaliteit van de dienstverlening kan met de volgende elementen worden geborgd:

 • (werk)instructies
 • vaste overleg momenten
 • beslis- of escalatiemodellen
 • intervisie
 • periodieke toetsing van de kennis/bekwaamheid van de professionals die taken krijgen gedelegeerd

In de specifieke situatie dat de bedrijfsarts taken aan een casemanager delegeert kan deze informatie verzamelen ten behoeve van het medisch dossier. Van belang is daarbij het onderscheid tussen het verzamelen en interpreteren van informatie. Het interpreteren van medische informatie is in principe voorbehouden aan de bedrijfsarts. Afhankelijk van het bekwaamheidsniveau van de casemanager kan (onder toezicht) wel degelijk een deel van de beslissingen bij de casemanager worden neergelegd. De genoemde escalatie- of beslismodellen, ontwikkeld in overleg met bedrijfsartsen en al dan niet vervat in software, kunnen hier een ondersteunende rol in spelen.

 

Onze diensten en producten voor taakdelegatie

 

Veilige voorwaarden voor taakdelegatie

Taakdelegatie wordt mogelijk gemaakt in de wet BiG, artikel 38. Dit artikel stelt de nodige voorwaarden aan het delegeren van taken door de bedrijfsarts. Dit dient vertaald te worden in het beleid van uw organisatie. Onze Triage applicaties zijn hierin essentieel, ze faciliteren 3 van de 4 voorwaarden.

Toolbox

U ontvangt van ons een Toolbox met handige documenten:

 • Standaardovereenkomsten voor taakdelegatie
 • Documentatie voor uw communicatie
 • De relevante leidraden, richtlijnen en rapporten
 • Artikelen over Taakdegelatie, geschreven door TriageExpert

Informeren en enthousiasmeren

Zowel binnen uw eigen organisatie als bij uw klanten en partners ziet u het liefst zoveel mogelijk enthousiasme voor uw werkwijze van Taakdelegatie. U zult daarom moeten gaan informeren en enthousiasmeren. Onze ervaring als taakdelegatie-evangelisten kunt u inzetten om bij uw interne en externe organisatie draagvlak te vinden.

Training

Wij kunnen uw bedrijfsarts(en) en casemanagers uitstekend opleiden. Onze trainers hebben ervaring bij vele organisaties, bij CS Opleidingen, de RSBA-opleiding, Falke & Verbaan en de bedrijfsartsenopleiding.

Werkproces, systeeminrichting en certificering

Taakdelegatie is een manier van werken. De implementatie ervan heeft impact op de werkprocessen, systeeminrichting, de rolverdeling en de wijze waarop gegevens verwerkt worden in uw organisatie. Onderdeel van de implementatie is het uitwerken hiervan. U kunt ons vragen om mee te schrijven of te lezen en u van feedback te voorzien.

Koppelen van de Triage applicaties aan uw verzuimsysteem

In een efficiënt werkproces zijn dubbele of onnodige handelingen geëlimineerd. Een uitgebreide interface tussen de Triage applicaties en uw verzuimsysteem optimaliseert de Taakdelegatie werkwijze verder. Grote kans dat we met uw verzuimsysteem al een actieve koppeling hebben, dan hoeven we die alleen maar in te richten voor uw organisatie. Als er nog geen actieve koppeling is, dan gaan we graag samen met u in gesprek met uw leverancier.

Community

Onze klanten hebben de Taakdelegatie werkwijze gemeen. Uw concullega’s en u hebben allen baat bij de ontwikkeling van Taakdelegatie in de markt. TriageExpert maakt zich daarom sterk voor:

 • Goede instrumenten
 • Acceptatie van Taakdelegatie in de markt en de politiek
 • Aanscherpen van de Taakdelegatie methodiek na publicatie van richtlijnen door bijvoorbeeld de NVAB of de AP
 • Regelmatige afstemming met juristen en klanten over de grenzen aan veilige taakdelegatie
 • Deelname aan klankbordsessies bij brancheverenigingen en politiek

Audit

Lees meer over de audit Taakdelegatie op deze pagina.